top of page

Är ni redo att möta nya utmaningar? 

Vi hjälper till med att utveckla er verksamhet och att att nå nya mål!

Vi är specialister på utveckling 

Vi  hjälper dig att utveckla verksamheten och att lyckas med att nå uppsatta mål. 

ONE-Solution är specialist inom verksamhetsutveckling.

Vi har en djup förståelse för de utmaningar som ägareledda företag och företagsledare står inför – både strategiskt och operativt. 

 

Vår mission är att det värde vi skapar ska frigöra tid till ledare för att deras vardag ska vara mindre av att släcka bränder och mer av kvalitet. Vår mission kommer ur egen erfarenhet av att vara ledare men också genom intervjuer som visar att de flesta chefer som både har ett strategiskt och operativ ansvar önskar mer tid till "verkligt" arbete.

  • Vi hjälper dig att skapa ny kunskap om din organisation och sortera ut områden som behöver utvecklas. Vi stöttar sedan med genomförandet av de förändringar ni väljer att genomföra.  

 

Få tillgång till tjänster som normalt sett är förbehållna större företag.
För företag och organisationer som inte själv har en egen overhead organisation har vi tjänsten ALL-IN-ONE. Där får ni förutom hjälp med er verksamhetsutveckling även stöd inom inom HR, marknad och juridik. Du som ledare får en personlig coach som du kan ha som rådgivare och som kan avlasta dig i vardagen och bidra till er organisations utveckling. 

Du väljer omfattning och tjänster utifrån era behov. 

 Kontakta oss om du vill veta mer om all in ONE

 

Varför genomföra förändringar ?
Att anpassa organisationen utifrån kända och okända förändringar  

Pandemin övergick i vår omvärld till oroligheter och krig, vilket har påverkat alla branscher och ökat konkurrensen mellan företag. Det har lett till både en prispress men också ökade kostnader. Att hantera kassaflöde, budget, kostnader och investeringar har därför blivit en ständig utmaning för många företagsledare. Att kunna mäta och utvärdera hur väl företaget uppnår sina mål och levererar värde till kunderna har blivit en ännu viktigare uppgift än tidigare. Vikten av att organisationen kan vara följsam och förutse marknadstrender etc. är avgörande för verksamhetens framgång. Utvecklingen inom IT med AI i spetsen har precis tagit fart. Hur uppfattas det i er organisation? Kan ni ha nytta av ny teknik? 

 

Det kanske är nu det händer och håller utvecklingen på att springa om oss eller är vi en del av den?  

 
Det är därför skillnad på att göra rätt saker och att göra saker rätt.

 

Att leverera en högt värderad kund upplevelse är avgörande för att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Vikten av att bygga lojalitet och tillit för sitt företag gäller i relation till sina kunder men också till övriga intressenter som leverantörer, personal mm. ONE-Solutions lösning är att bygga sin verksamhet utifrån kundernas behov "kundorienterad verksamhetsutveckling". Metoden bygger på att man strävar efter att utveckla verksamheten utifrån kundens behov och förväntningar. Det handlar i grunden om att verksamhetens förmåga att skapa rätt värde för kunden och därigenom leverera de värden kunden efterfrågar. Fokus i organisationen ligger på att ”göra rätt saker” Det vill säga det som ger kunden ett värde, vilket borgar för långsiktig och hållbar framgång.

I rapporten  “The ten rules of growth”  publicerad av McKinsey & Company från 2022 presenteras det tio regler som syftar till att hjälpa företagsledare att identifiera och prioritera de mest effektiva sätten att öka sin organiska tillväxt baserad på en analys av över 5 000 företag och deras tillväxtstrategier under de senaste 20 åren.

 Några av reglerna är:

  1. Fokusera på kärnverksamheten och investera i den kontinuerligt.

  2. Skapa en tydlig vision och ett tydligt syfte för tillväxten och kommunicera dem till alla intressenter.

  3. Använd data och analyser för att testa och lära sig av olika tillväxt initiativ.

  4. Bygg en tillväxt kultur som främjar innovation, samarbete och kundorientering.

  5. Balansera kort- och långsiktig tillväxt och anpassa incitament och styrning därefter. 

 

Rapporten ger också exempel på företag som har lyckats följa dessa regler och uppnått exceptionell tillväxt. Rapporten rekommenderar företagsledare att utvärdera sin nuvarande tillväxtstrategi och identifiera de områden där de kan förbättra sig med hjälp av reglerna.

Vill du få tillgång till rapporten eller få hjälp med att utveckla er organisation har vi på ONE-Solution verktygen att göra det möjligt.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

 

bottom of page